Statut Fundacji
„Szkoła Dialogu”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Szkoła Dialogu” zwana w dalszej części Statutu Fundacją ustanowiona została przez: Jolantę Basista, Agatę Pasieczny, Jadwigę Prokop zwanych dalej „fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 04. 11. 2005 przez notariusza Dorotę Mitkę w Krakowie, nr rep. 871/2005 Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Siepraw.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Edukacji.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6

Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Szkoła Dialogu.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie:
1. Budowania i wspierania dialogu między osobami (w tym w szczególności w rodzinie), grupami społecznymi, grupami narodowościowymi, kulturami, instytucjami i organizacjami, zmierzającego do ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz rozwoju kontaktów między społeczeństwami.
2. Przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień i zachowań antyspołecznych prowadzącego do wzrostu porządku i bezpieczeństwa publicznego.
3. Działania na rzecz równouprawnienia osób i grup, zapobiegania izolacji i dyskryminacji (w tym szczególnie ochrona praw kobiet oraz aktywizacja zawodowa i pomoc w powrocie na rynek pracy po okresie pracy w domu).
4. Wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
5. Inspirowania, współdziałania i wspierania zbieżnej z celem niniejszej Fundacji działalności osób fizycznych i prawnych.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, spotkań, zjazdów, konferencji, kampanii.
2. Animowanie i prowadzenie działalności naukowej, oświatowo-wychowawczej ( w tym prowadzenie świetlic, szkół i przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych) związanej z ogólnymi celami Fundacji.
3. Działania na rzecz porozumienia osób i grup ogarniętych konfliktem, w szczególności poprzez mediację.
4. Przygotowywanie projektów przedsięwzięć społecznych i realizacja ich.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami ogólnymi Fundacji.
6. Podejmowanie działalności artystycznej (np. przedstawienia, koncerty, wystawy, festyny, plenery) zgodnej z ogólnymi celami Fundacji.
7. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą
8. Działania na rzecz dialogu ekumenicznego i międzywyznaniowego.

§ 10

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 11

Cały dochód osiągany przez Fundację przeznaczony będzie na realizację jej celów statutowych.

§ 12

1. Fundacja nie może zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem lub udzielać pożyczek członkom jej organów lub pracownikom oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” lub „bliskimi”
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
4. Fundacja nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliscy.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 500 zł zadeklarowany przez fundatorów w akcie fundacyjnym, wpłacony na konto Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji. Za zgodą wszystkich fundatorów Fundacja może przyjmować w swoje grono nowych fundatorów w przypadku wniesienia przez nich określonego mienia na rzecz Fundacji. Mienie fundatorów jak i uprawnienia z nim związane co do zarządzania Fundacją są dziedziczne.

§ 14

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundatorzy i członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za długi i zobowiązania Fundacji.

§ 15

1. Środki na realizację celów statutowych Fundacji pochodzą z:
a) Funduszu Założycielskiego;
b) Darowizn, spadków i zapisów;
c) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości;
d) Dotacji i subwencji osób trzecich;
e) Odpłatnej działalności pożytku publicznego;
f) Dochodów z darów, ze zbiórek i imprez publicznych;
g) Odsetek i innych dochodów z kapitału;
h) Innych form finansowania nie zabronionych przez przepisy.
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te maja być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania Fundacja może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy.
3. Środki na realizację celów statutowych mogą wpływać na konta Fundacji albo bezpośrednio do kasy Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 16

1. Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów,
b) Rada Fundacji
c) Zarząd Fundacji
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§ 17

1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów lub z osób, którym dany fundator pisemnie przekazał wykonywanie przysługujących mu obowiązków.
2. Do Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:
a) Dokonywanie zmian w statucie Fundacji, w tym także celów Fundacji.
b) Powoływanie i odwoływanie członków Rady i członków Zarządu oraz przyjmowanie ich pisemnych rezygnacji z pełnionych funkcji.
c) Ustalanie wynagrodzenia członków Rady i członków Zarządu.
d) Zatwierdzanie planów, programów i regulaminów działania Fundacji oraz jej organów i jednostek organizacyjnych.
e) Zatwierdzanie regulaminów udzielania wsparcia przez Fundację.
f) Podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia, przekształcania lub znoszenia terenowych jednostek organizacyjnych Fundacji.
g) Podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji.
h) Inne sprawy wskazane w statucie.
3. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się na wniosek przynajmniej jednego fundatora, przekazany każdemu z fundatorów, lub na pisemny, umotywowany wniosek Zarządu.
4. Zgromadzenie Fundatorów ustala wynagrodzenie wszystkich albo niektórych członków Rady i członków Zarządu Fundacji oraz inne gratyfikacje związane z ich pracą na rzecz Fundacji. W takim przypadku, stosowne umowy podpisuje z członkami Rady lub członkami Zarządu osoba wskazana w tym celu przez Zgromadzenie Fundatorów. Przy czym członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

5. Zgromadzenie Fundatorów może uchwalić regulamin określający tryb jego pracy.

§ 18

1. Rada jest organem inicjatywnym i kontrolnym Fundacji, stanowiącym w sprawach przewidzianych w statucie.
2. Rada składa się z od trzech do pięciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołanych na określoną kadencję przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Członkostwo Rady ustaje wskutek:
a) Odwołania z ważnych przyczyn (np. z powodu nie wywiązywania się z powierzonych funkcji)
b) Śmierci członka
c) Pisemnego zrzeczenia się członkostwa
5. Członkiem Rady nie może być osoba:
a) Będąca członkiem Zarządu Fundacji lub pozostająca z którymś z członków zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) Skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 19

1. Rada może wyrazić opinię we wszystkich sprawach działalności Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek każdej z pozostałych władz Fundacji.
2. Rada ponad to:
a) Wykonuje stały nadzór nad działalnością Fundacji
b) Opiniuje wytyczne Zarządu dotyczące kierunków działania Fundacji
c) Rozpatruje roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji
d) Zatwierdza roczny bilans Fundacji
e) Podejmuje uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
f) Wyraża zgodę w sprawie zbycia lub obciążenia nieruchomości.
3. Posiedzenia Rady zwołuje się przynajmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, wskazujący powody zwołania, co najmniej dwóch trzecich innych członków rady lub taki wniosek Zarządu.
4. Rada podejmuje uchwały przy obecności więcej niż połowy członków, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§20.
1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Fundacji, powołanych, na czteroletnią kadencję, przez Zgromadzenie Fundatorów po zasięgnięciu opinii Rady. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów bez zasięgania opinii Rady.
2. Zgromadzenie Fundatorów, po zasięgnięciu opinii Rady, może odwołać poszczególnych członków Zarządu, jeżeli w nienależyty sposób wywiązują się z powierzonych im funkcji. Ponadto członkostwo Zarządu ustaje wskutek:
a) Pisemnego zrzeczenia się członkostwa
b) Śmierci członka
3. Prace Zarządu organizuje Prezes Fundacji, zgodnie z regulaminem zatwierdzanym przez
Zgromadzenie Fundatorów
4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§21

1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż cztery razy w roku.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Prezes Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem; zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
5. Uchwały zarządu podpisuje Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu.

§22

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji, z zastrzeżeniem uprawnień Zgromadzenia Fundatorów i Rady, określonych w statucie, we wszystkich sprawach Fundacji; w szczególności Zarząd:
a) Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
b) Sprawuje zarząd majątkiem.
c) Ustala wielkość zatrudnienia Fundacji i wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia (poza wynagrodzeniem członków Zarządu).
d) Powołuje kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji.
e) Opracowuje program działania Fundacji i sposoby jego realizacji.
f) Ustala podział pracy między członkami Zarządu.
g) Przyjmuje w trybie uchwały roczny bilans Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może powołać, jako swoje ciało doradcze Komitet Doradczy, złożony z osób skupionych przy realizacji celów Fundacji, który będzie mógł zgłaszać sugestie i opinie co do działania Fundacji, bez prawa podejmowania decyzji w imieniu Fundacji. Spotkania Komitetu Doradczego zwoływane są przez Prezesa Fundacji nie rzadziej niż raz do roku

§23

1. Do występowania, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania jednostkami organizacyjnymi Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie składania oświadczeń woli.
3. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego członek Zarządu, a w przypadku ustanowienia pełnomocników, także pełnomocnik, jeżeli pełnomocnictwo obejmuje takie oświadczenie woli.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 24

1. W razie wyczerpania się zasobów finansowych Fundacji, decyzję o jej likwidacji, o
powołaniu, spośród członków Zarządu lub Rady Fundacji, likwidatorów oraz o sposobie
prowadzenia przez nich likwidacji, podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
2. Zgromadzenie Fundatorów po zakończeniu likwidacji podejmie uchwałę w sprawie zatwierdzenia czynności likwidacyjnych podjętych przez likwidatorów oraz w sprawie przeznaczenia pozostałego po likwidacji majątku Fundacji na cele określone w uchwale Zgromadzenia Fundatorów.